.تست شخصیت سنجی یک به یک دوباره شروع به کار کرده است
:برای انجام تست، به روبات تلگرام یک به یک مراجعه کنید

@YekBeYekBot

 

.امکان پیدا کردن افرادی که از نظر شخصیتی با هم سازگار هستند، در آینده نزدیک اضافه خواهد شد